Zo doe je dat: vitaliteit creëren

Sinds 1999 zijn de professionals van STRATCH gericht op het creëren van vitaliteit in teams en organisaties. Door leidinggevenden te inspireren en te faciliteren om de (natuurlijke) krachten, talenten en ambities van mensen optimaal in te zetten en te ontwikkelen.

We weten ons gesteund door vele tevreden opdrachtgevers, managers en medewerkers uit diverse organisaties van verschillende omvang. ‘De mens’ in alle ver-­‐ scheidenheid staat in onze benadering steeds centraal. Net als onze aanpak van ‘natuurlijk veranderen’. Wij creëren samen met onze klanten winnende teams, sterk leiderschap, beter resultaat en snelle verandering. Dat is wat wij noemen ‘creating corporate vitality’.

‘DSM’

Een team is een organisatie in het klein. DSM is een organisatie. Elke organisatie is een DSM: een doelgericht samenwerkingsverband van mensen (dus niet van middelen alleen). Ieder mens is uniek en daarin onvervangbaar en onvergelijkbaar. Veel mensen willen niets liever dan keihard werken in een zaak waar ze in geloven. Werken in een team en organisatie waarin een ieder tot zijn recht komen kan, zich ten volle kan ontwikkelen. Gezien, gehoord en gewaardeerd worden is wat mensen kenmerkt. Dat is wat mensen zijn. Mensen zijn human beings, dus niet alleen human resources, geen human capital of human talent alleen. Mensen die tot hun recht komen en dus doen waar ze goed in zijn, leveren een grotere bijdrage in de organisatie. Het faciliteren hiervan, maakt organisaties succesvol.

In de praktijk gaat het vaak mis: werk-­gerelateerd ziekteverzuim, langdurige stress, lastige arbeidsconflicten en achterblijvende resultaten. Wij zien alom verspilling van talenten en energie, en ook ambities die niet gerealiseerd worden. Door bijvoorbeeld bureaucratie, slechte samenwerking, onvoldoende leiderschap en onduidelijke communicatie. Door geen afscheid te nemen van mensen die niet meer (willen) functioneren. De doelen van de organisatie blijken in die gevallen niet meer in overeenstemming te zijn met de ambities van de mensen die de organisatie vormen. Of: de ambities van mensen dragen niet meer bij aan de realisatie van de organisatiedoelen. Er is geen ‘DSM’. En dus volgens de definitie géén organisatie. We doen alleen alsof…

STRATCH streeft naar vitale teams en organisaties, gecreëerd door geïnspireerde en betrokken medewerkers. Wij faciliteren processen waarin individuele passies van mensen verbonden worden aan de collectieve ambitie van teams en de organisatie. Door mensen in hun kracht te zetten en organisaties verder te vereenvoudigen. Dit leidt tot betere prestaties, meer energie en plezier. Vitale mensen, een gezonde zaak! Sterke teams vormen de logische verbinding tussen mensen (managers en medewerkers) en organisaties. Een team is een krachtig middel om het belangrijkste in organisaties – de mensen -­‐ te koesteren en te benutten. Opdat er succesvol doelgericht kan worden samengewerkt.

Een sterk TEAM: TEmperament en AMbitie

Twee elementen blijken in de praktijk bepalend voor het succes van een team. En daarmee voor het succes van de organisatie:

 • de combinatie van verschillende temperamenten en
 • de mate waarin de ambitie gedeeld en gedragen is.

Vier verschillende temperamenten

Een team wordt pas echt een creërend collectief door het bij elkaar brengen van verschillende temperamenten ofwel persoonlijkheidstypen: de gemiddelde gemoedstoestand en de manier waarop iemand doorgaans reageert op omstandigheden. Temperamenten zeggen in algemene en eenvoudige termen iets over hoe mensen van nature denken en doen. Dat geeft helder inzicht in o.a. drijfveren, intenties en de bronnen van energie van mensen. Globaal zijn er vier temperamenten te onderkennen (gebaseerd op de analytische psycholoog Carl Jung). Een (voor de taak) passende combinatie van deze vier temperamenten werkt versterkend. Dit zijn de vier basis-­temperamenten die we onderscheiden:

STRATCH BrainMap Blauw STRATCH BrainMap Geel
STRATCH BrainMap Rood STRATCH BrainMap Groen

Het actie-­type (rood): actiegericht, energiek, drukdoenerig, praktisch, ongecompliceerd. Gericht op het hier en nu. Zonder bijbedoelingen, streeft naar korte termijn resultaat. Volhardend. Een aanwinst voor het team om ‘dingen vlot gedaan te krijgen’. Een onmisbare realiserende kracht. Het

Idee-type (geel): Energiek, inspirerend, visionair. Gericht op toekomst, denkend in mogelijkheden. Optimistisch, vol geloof. Communicatief sterk. Een verrijking van het team vanwege ‘het geven van betekenis’ aan dat wat wordt gedaan. Vaak een vernieuwende kracht.

Het structuur-­type (blauw): systeemdenkers, goede organisatoren, creëren structuren en daarmee zekerheid en duidelijkheid. Zorgen voor orde, netheid en volledigheid. Zorgvuldig in de omgang met tijd en geld. Goede beheerders. Gericht op het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van verantwoording. In het team de mensen met overzicht en natuurlijke autoriteit. Een kracht die zorgt voor continuïteit in het team.

Het mens-­type (groen): omzien naar elkaar, rustig en kalm, bewakers van waarden, ideologisch gedreven. Emotioneel en betrokken. De specie tussen de stenen. Aandachtig en liefdevol. Onmisbaar in het team vanwege het creëren van een open dialoog in een sfeer van vertrouwen. Een vooral verbindende kracht.

Gedeelde en gedragen ambitie

De combinatie van verschillende temperamenten in sterke teams houdt alleen stand als er een helder doel is bepaald -­ door de betrokkenen zelf. Wat we samen bedenken, gaan we samen doen.

Sterke teams hebben een helder doel voor ogen, dat door het team zelf is bepaald. Passend binnen de beleidskaders en handelingsruimte die door bestuurders gesteld wordt. De operationalisatie van heldere doelen ontstaat door elkaar vragen te stellen als “Hoe zou je het in deze organisatie willen hebben?” of “Wanneer is dit team voor jou een succes?”. Het zijn deze vragen die uitnodigen om met hart en ziel bij te dragen. Een verzameling goede en hogere doelen ontwikkelt zich tot een breed gedragen ambitie. Het gezamenlijk verbeelden en verwoorden van de gewenste toekomst, het gezamenlijke ideaal, leidt tot verbinding en beweging.

Kortom: vanuit verschillende temperamenten werken aan het realiseren van de collectieve ambitie. Dat maakt sterke teams. Omdat geen individu slimmer of sterker is dan het collectief.

Onze aanpak

Uit onze naam blijkt zowel onze specialiteit om ‘strategisch te veranderen’ als om mensen ‘uit te dagen’ het beste van zichzelf te geven. Stretch en de creativiteit en energie die daaruit voortkomt, zijn de motor en de brandstof voor de groei en vitaliteit van mensen, teams en organisaties. Stretch (creatieve spanning) ontstaat daar waar de werkelijkheid niet overeenkomst met het ideaal, de gewenste werkelijkheid. Wordt de discrepantie tussen wens en werkelijkheid te groot, dan wordt het lastig met elkaar op weg te gaan. Daar waar we kunnen veranderen vanuit kracht, in een proces van ‘leren creëren’ wat we werkelijk wensen te realiseren, ontstaat vertrouwen en kan er stapje voor stapje resultaat worden geboekt.

Dit proces van ‘Leren creëren’ is gericht om gedeelde ambities in teams werkend te maken. Wij volgen de daarbij in de praktijk beproefde natuurlijke (en ook voor succes noodzakelijke) weg van ‘weerbarstige werkelijkheid’ naar ‘gewenst werkende praktijk’. Daarbij maakt ieder individu in het team gebruik van ons werkboek om op basis van persoonlijke inzichten en kracht en ambitie te werken aan de ontwikkeling van ‘bewustwording’, ‘perspectief vinden’, ‘zelfvertrouwen opbouwen’, ‘verbinding maken’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘werkend maken’. Met de zevende stap ‘succes vieren’. Globaal volgen we deze route in onze aanpak, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen op dat moment. Rekening houdend met de doelstellingen en kaders van de specifieke situatie.

Ambitiespiraal 6processen

De natuurlijke weg van (weerbarstige) werkelijkheid naar gewenste praktijk.

Leerproces   Kenmerk   Resultaat
Bewustworden   Balans opmaken, ervaren, delen, leren, emoties, waarderen   Inzicht (loslaten en koesteren)
Perspectief vinden   Wensen, bezieling, bestemming, hogere doel, spiritueel   Ambitie (gedeeld)
Zelfvertrouwen opbouwen   Beperkende gedachten transformeren, ongeschreven regels, rationeel, verbeelden   Trots (versterkt)
Verbinding maken   Netwerken, relatie leggen, samen communiceren, onderzoeken   Aandacht (voor elkaar)
Verantwoordelijkheid nemen   Besluitvorming, rollen, taken, bevoegdheden, strategie, plannen   Daadkracht (in besluiten)
Werkend maken   Handelen, volharden, doen, realiseren, concretiseren   Energie (en plezier)
Bewustworden   Ontvangen, waarderen resultaat, leren van ervaring, vieren succes   Inzicht (leren en vieren)
         

STRATCH dialoogSTRATCH discussie

Voorwaarden voor succes

Om te komen tot het gewenste resultaat in het versterken van teams werken wij op basis van de volgende uitgangspunten die in onderlinge dialoog met alle betrokken worden vastgesteld en toegepast. We beschouwen ze als de voorwaarden voor succes:

 • Communicatie in de vorm van dialoog versnelt resultaat. Dialoog is gericht op het ‘elkaar begrijpen’ in plaats van het ‘eens worden’.
 • Al doende leren (‘action learning’) werkt. Zo min mogelijk theorie, zo veel mogelijk doen en zelf ervaren. Dat geeft dynamiek en energie in onze sessies.
 • Een proces van ‘veel kleine stappen’ in plaats van één big bang werkt sneller. Veel kleine successen op korte termijn werken meer motiverend dan (misschien) één groot succes ver weg.
 • We houden balans tussen inspanning en ontspanning. Waar gelachen wordt, wordt geleerd. Een mens laat zich leiden door die dingen die vreugde en resultaat geven.
 • Wat we samen bedenken, gaan we samen doen. Zelf doen. Ieder mens wil het vanaf zijn tweede jaar. We laten mensen in teams en organisaties zo veel mogelijk zelf doen. Zo weinig mogelijk op een presenteerblaadje van buiten. Van binnenuit veranderen.
 • Diversiteit creëert vitaliteit. Verschillen mogen. Verschillen geven dynamiek en energie. Weerstand is nog niet begrepen of betrokken werkelijkheid. We beginnen met de groep met de grootste weerstand.
 • Wij kiezen de rol van procesbegeleider en regisseur, niet de inhoudelijk afstandelijke expert. We verbinden ons aan de mensen en het proces per team. We gaan voor het gewenste succes. Samen.
 • Eigenaarschap is een kernbegrip. We creëren eigenaarschap voor het proces, de inhoud en de borging van het resultaat.
 • Leiderschap is noodzakelijk voor de werking van elk team. Persoonlijk leiderschap is noodzakelijk voor alle betrokkenen. Weten wat een ieder wil en kan en mag is de basis voor samenwerken.
 • Resultaatverantwoordelijk. Hoe helderder het gewenste resultaat des te sterker de samenwerking. Sturing op resultaat (wat) met heldere kaders. Daarbinnen professionele zelfstandigheid (hoe).
 • Vitaliteit is ‘invloed geven’ de regelruimte vergroten. Dat geeft energie, plezier en prestatie.

Tevreden opdrachtgevers (selectie)

 • TNO Materials (eilandencultuur)
  Versterken leiderschap en teams om samenwerking in innovatie te bevorderen. Meer succes met minder stress.
 • Raad voor de Kinderbescherming (gebrek aan focus)
  Procesoptimalisatie, verkorten van doorlooptijd en resultaatverbetering door ambities per team te formuleren door elkaars kracht te versterken.
 • Rijkswaterstaat (de fut was eruit)
  Kerntaken, kernwaarden en ambities geformuleerd. ‘Verboden te vergaderen’ als zelfgekozen motto.
 • UWV WERKbedrijf (versnellen van verandering, sturen op resultaat)
  Cascadegewijs teams in directie, districten en vestigingen versterkt. Meer resultaat met minder gepraat.
 • Ministerie van I&M (cultuurverschillen)
  Focus op externe doelen, ambities versterkt en verschillen overbrugd door inzicht in persoonlijke kracht.

 

Pin It